เพื่อให้การดำเนินงานของ สมศ. บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยมีบทบาทหน้าที่ในการประสานการอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ติดตามการประเมินภายนอกของผู้ประเมินภายนอก/หน่วยประเมินตามโครงการ QC 100 วิจัยและร่วมดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (ABA) วิจัยและร่วมดำเนินการโครงการ “1 ช่วย 9” เป็นผู้แทน สมศ. ในการสร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับการส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นตามเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายที่มีความรวดเร็ว  ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้  มีมาตรฐาน สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับ สมศ. และนำไปสู่การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะ  การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ อุทัยธานี

Leave a Reply

Shares