บทบาทของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกำหนดให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. สนับสนุนการประเมินภายนอกให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยศูนย์เครือข่ายมีส่วนในการติดตามเพื่อการควบคุม กำกับ ผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน
 >> 1.1 ติดตามแบบสอบถามจากสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบสอบถามกลับมายัง สมศ. ทั้งนี้ สมศ. จะเป็นผู้แจ้งชื่อและจำนวนสถานศึกษาที่ต้องติดตามให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดำเนินการ จะต้องจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ
>> 1.2 การลงพื้นที่เพื่อประเมินผู้ประเมินทุกคน/ทุกหน่วยประเมิน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่าย โดยสอบถามสถานศึกษาที่มีผู้ประเมินลงประเมินแล้ว เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกทุกคนในพื้นที่ที่ศูนย์เครือข่ายรับผิดชอบ จากนั้น แต่ละศูนย์เครือข่ายจะต้องส่งผลการวิเคราะห์ผู้ประเมินทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบมายัง สมศ. (ศูนย์เครือข่ายจัดทำโครงการที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเข้ามาหลังจากที่ สมศ. ส่งปฏิทินการประเมินแจ้งศูนย์เครือข่ายทราบแล้ว)
2. สนับสนุนการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก
>> 2.1 ศูนย์เครือข่ายดำเนินการอบรมเพิ่มเติมผู้ประเมิน 20 ชั่วโมง/ปี (ตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด) ทั้งนี้ศูนย์เครือข่ายจะต้องมีผู้ที่สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ผู้ประเมินได้ โดยจะต้องได้รับการอบรมและเรียนรู้กับ สมศ. ด้วย
>> 2.2 การอบรมจะใช้หลักสูตรของ สมศ. และวิทยากรต้องเป็นวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ด้วยเช่นกัน
>> 2.3 ศูนย์เครือข่ายต้องจัดทำโครงการที่จะทำการอบรมเสนอ สมศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
3. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก
>> 3.1 สมศ. กำหนดกรอบประเด็นวิจัย(และงบประมาณ) แล้วให้ศูนย์เครือข่ายเสนองานวิจัยพร้อมงบประมาณ และได้รับการอนุมัติจาก สมศ.
>> 3.2 จัดทำงานวิจัยมี 2 แนวทาง คือ 1) สำนักงานกำหนดประเด็นวิจัย จากนั้นศูนย์เครือข่ายจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ สมศ. 2) ศูนย์เครือข่ายพิจารณาแล้วว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แล้วจึงเสนอมายัง สมศ. และได้รับการอนุมัติจาก สมศ.
4. เป็นผู้แทน สมศ. ในการสร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา : ศูนย์เครือข่าย สมศ. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับได้ ซึ่งการสร้างความรู้ ความเข้าใจสามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น การให้คำแนะนำทางโทรศัพท์หรือทาง web site ของศูนย์เครือข่าย การให้เอกสารเผยแพร่เป็นต้น
5. งานอื่นๆ ที่ สมศ. มอบหมายตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของศูนย์เครือข่ายแต่ละแห่ง เช่น สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ (เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายนักการเมือง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักคิดเครือข่ายเขตพื้นที่ เครือข่ายนิสิต/นักศึกษา เครือข่ายนักวิจัย (ทางการศึกษา) เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ วิจัยและร่วมวิจัยโครงการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ (ABA) วิจัยและร่วมดำเนินโครงการ 1 ช่วย 9 ประสานการอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นต้น
บทบาทของศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ที่ต้องดำเนินการรายงานให้ สมศ. รับทราบ)
1. จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส
2. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปการรับ – จ่ายเงิน ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ทุกไตรมาส โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สมศ. ภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามรูปแบบและแนวทางที่ สมศ. กำหนด
3. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อให้มีการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่จังหวัดที่แต่ละศูนย์เครือข่าย สมศ. รับผิดชอบ
4. ติดตามและสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ.
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับใช้ผลการประเมินในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา รวมถึงการติดตามในเชิงลึก เพื่อศึกษาเรื่องการนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาของสถานศึกษา
6. การรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7. การดูแลให้คำแนะนำแก่ นักวิชาการที่ สมศ. จัดให้ศูนย์ละ 1 คน ให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ สมศ. กำหนดและมอบหมายอย่างครบถ้วน(ถ้ามี)
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับการประสานจาก สมศ.

Leave a Reply

Shares