ประวัติศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547 ด้วยความร่วมมือ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและสัญญาให้การสนับสนุนศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจวบจนปัจจุบัน ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. ดังนี้

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป)
1. ที่ปรึกษา (อธิการบดี) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี )
2. ที่ปรึกษา (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหาร คณะศึกษาศาสตร์) (รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย)
3. ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ)
4. ที่ปรึกษา (นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน)
5. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองอธิการบดี) (รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
6. รองประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยอธิการบดี) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์)
7. รองประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยอธิการบดี) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์)
8. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ หรือผู้แทน)
9. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก เขต ๓๙ หรือผู้แทน)
10. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร) (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์)
11. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการอาชีวศึกษา (ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์)
12. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการอุดมศึกษา (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา) (นางเจนจิต นาคปรีชา)
13. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการอุดมศึกษา (นางเพียงกานต์ เครือทอง)
14. เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวยลดา บัวหลวง)
15. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นายธนาวุฒิ พูลเขตนคร)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (1 กรกฎาคม 2558 – 5 กุมภาพันธ์ 2560)
1. ที่ปรึกษา (อธิการบดี) (ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน )
2. ที่ปรึกษา (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหาร คณะศึกษาศาสตร์) (รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย)
3. ที่ปรึกษา (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์) (รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ)
4. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) (รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
5. รองประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ)
6. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ หรือผู้แทน)
7. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก เขต ๓๙ หรือผู้แทน)
8. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร) (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์)
9. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการอาชีวศึกษา (ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์)
10. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการอุดมศึกษา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล)
11. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการอุดมศึกษา (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา) (นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน)
12. เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวกัลยา แย้มสวน)
13. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นายธนาวุฒิ พูลเขตนคร)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (31 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558)
1. ที่ปรึกษา (อธิการบดี) (ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน )
2. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) (รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล)
4. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร. สายฝน วิบูลรังสรรค์)
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล)
6. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.ธิติยา บงกชเพชร)
7. เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวสุรีฉาย เหล็กพิมาย)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (ปี 2557)
1. ที่ปรึกษา (อธิการบดี) (ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน )
2. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองศาสตราจารย์บุหงา วชิระศักดิ์มงคล)
4. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี เส็งศรี)
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอุดมศึกษา (ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล)
6. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา (ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์)
7. เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวภาริณี รวมทรัพย์)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (ปี 2555-2556)
1. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองศาสตราจารย์บุหงา วชิระศักดิ์มงคล)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี เส็งศรี)
4. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอุดมศึกษา (ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ)
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา (ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์)
6. เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวสุพรรษา น้อยนคร)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (27 พฤษภาคม 2556 – 17 มิถุนายน 2556)
1. ที่ปรึกษา (อธิการบดี) (ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน)
2. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองศาสตราจารย์บุหงา วชิระศักดิ์มงคล)
4. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี เส็งศรี)
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอุดมศึกษา (ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ)
6. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา (ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์)
7. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์)
8. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ)
9. เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวพิชญานันท์ กรึมสูงเนิน)
10. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครือข่าย สมศ.)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (17 มิถุนายน 2556)
1. ที่ปรึกษา (อธิการบดี) (ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน )
2. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองศาสตราจารย์บุหงา วชิระศักดิ์มงคล)
4. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี เส็งศรี)
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอุดมศึกษา (ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ)
6. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา (ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์)
7. เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวสุพรรษา น้อยนคร)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (30 มกราคม 2555 – 27 พฤษภาคม 2556)
1. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์)
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอุดมศึกษา (ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองศาสตราจารย์ บุหงา วชิระศักดิ์มงคล)
4. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี เส็งศรี)
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา (นายจรัญ พรมเสน)
6. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวรัตนากร อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์)

คณะกรรมบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. (5 มกราคม 2554 – 30 มกราคม 2555)
1. ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์)
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองศาสตราจารย์ บุหงา วชิระศักดิ์มงคล)
4. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี เส็งศรี)
5. คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา (นายจรัญ พรมเสน)
6. กรรมการและเลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (นางสาวแก้วนภา ทองปาน)

Leave a Reply

Shares