S__11567182

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีศูนย์เครือข่าย สมศ. ทั่วประเทศเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก ดร.คมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ และแนวทางบทบาทและหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ซึ่งศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้ นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นางสาวกัลยา แย้มสวน เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เครือข่าย สมศ. ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ