IMG_3383

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอก (หน่วยงานต้นสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีกรรมการและเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วม 4 ท่าน คือ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ กรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ กรรมการด้านการอาชีวศึกษา , นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นางสาวกัลยา แย้มสวน เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่