DSCF0555

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานศูนย์เครือข่ายฯ , รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ กรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ กรรมการด้านการอาชีวศึกษา , นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นายธนวุฒิ พูลเขตนคร เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ” จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร