ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานศูนย์เครือข่ายฯ , รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ กรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ กรรมการด้านการอาชีวศึกษา , นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นายธนวุฒิ พูลเขตนคร เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ "ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ส...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 5/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและงานที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ 2558 และสรุปรายรับ-รายจ่ายยอดเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย ในปีงบประมาณ ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2558 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์และบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (ที่ปรึกษา) , ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (กรรมการ) , ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ (กรรมการ) ,

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมประจำศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรับกระบวนการทำงานและรับมอบนโยบายการทำงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมเสลา 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร