ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2560 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560
            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2560 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน สมศ. สำนักงานใหญ่

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน สมศ. สำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีศูนย์เครือข่าย สมศ. ทั่วประเทศเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก ดร.คมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ และแนวทางบทบาทและหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ซึ่งศูนย์เครื...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา และรายงานผลการพิจารณาแผนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำน...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการนำเงินจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยและศูนย์เครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้การประเมินคุณภาพภายนอก จัดโดย สมศ.

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้การประเมินคุณภาพภายนอก จัดโดย สมศ.
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอก (หน่วยงานต้นสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีกรรมการและเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วม 4 ท่าน คือ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ กรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ กรรมการด้านการอาชีวศึกษา , นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นางสาวกัลยา แย้มสวน เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 6/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ รายงานสถานะทางการเงินและเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สมศ. และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2558 และการเสนอประเด็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักง...