ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการนำเงินจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยและศูนย์เครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้การประเมินคุณภาพภายนอก จัดโดย สมศ.

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้การประเมินคุณภาพภายนอก จัดโดย สมศ.
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอก (หน่วยงานต้นสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีกรรมการและเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วม 4 ท่าน คือ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ กรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ กรรมการด้านการอาชีวศึกษา , นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นางสาวกัลยา แย้มสวน เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 6/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ รายงานสถานะทางการเงินและเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สมศ. และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2558 และการเสนอประเด็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักง...

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานศูนย์เครือข่ายฯ , รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ กรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ กรรมการด้านการอาชีวศึกษา , นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นายธนวุฒิ พูลเขตนคร เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ "ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ส...