ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานศูนย์เครือข่ายฯ , รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ กรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ กรรมการด้านการอาชีวศึกษา , นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน กรรมการระดับอุดมศึกษา และ นายธนวุฒิ พูลเขตนคร เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ "ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ส...