การประชุมรับฟังนโยบายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

การประชุมรับฟังนโยบายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)
วันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมรับฟังนโยบายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยผู้อำนวยการ สมศ. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ นำเสนอหลักการและแนวทางของศูนย์เครือข่าย สมศ. (รูปแบบใหม่) และหลักการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์เครือข่าย สมศ. 10 ศูนย์ ได้แก่ (1) ศูน...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2560 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศ...

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก
ที่มา เดลินิวส์ : วันที่ 21 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมศ.ได้เชิญหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริม เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.ได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะเน้นการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560
            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2560 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน สมศ. สำนักงานใหญ่

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน สมศ. สำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีศูนย์เครือข่าย สมศ. ทั่วประเทศเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก ดร.คมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ และแนวทางบทบาทและหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ซึ่งศูนย์เครื...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2559 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา และรายงานผลการพิจารณาแผนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำน...