ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 5/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและงานที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ 2558 และสรุปรายรับ-รายจ่ายยอดเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย ในปีงบประมาณ ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2558 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์และบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (ที่ปรึกษา) , ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (กรรมการ) , ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ (กรรมการ) ,

รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด

ประกอบด้วยจังหวัด กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ อุทัยธานี โดยศูนย์เครือข่ายฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน นำผลการประเมินไปใช้เป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมศ. และสถานศึกษาทุกระดับ

บทบาทและหน้าที่ศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน นำผลการประเมินไปใช้เป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมศ. และสถานศึกษาทุกระดับ

ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมประจำศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรับกระบวนการทำงานและรับมอบนโยบายการทำงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมเสลา 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมศ.ย้ำรอบสี่ประเมินออนไลน์ทุกแห่ง

สมศ.ย้ำรอบสี่ประเมินออนไลน์ทุกแห่ง
            ที่มา เดลินิวส์ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กล่าวถึงการปรับรูปแบบวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จากการประเมินโดยลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษาทุกแห่งเป็นการประเมินรูปแบบออนไลน์ และจะมีการสุ่มตรวจในบางสถานศึกษาว่า การประเมินรูปแบบใหม่นี้ จะเริ่มในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) โดยสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกประเภท และทุกระดับ ต้องเข้ารับการประเมินออนไลน