ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด

เป็นศูนย์เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ โดยศูนย์เครือข่ายฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาฯ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามสถานศึกษาทุกระดับในการนำผลการประเมินภายนอก ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (QC100)

การติดต่อประสานงาน ศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อได้ที่ ชั้น 2 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1442 โทรสาร 0-5596-1443
อีเมล nu-onesqa@hotmail.com

รับสมัครผู้ประเมินภายนอก

เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทบาทของศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ) 1. จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส 2. รายงานผล...
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เครือข่าย สมศ. ม...
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2562
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ประธานกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วยคณะ...
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกก...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ประธานกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วยคณะกร...
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมอบรมการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประเมินและอบรมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมความเข้าใจสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมอบรมการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประเมินและอบรมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมความเข้าใจสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ประธานกรรมการศูนย์เครือข่าย พร้อมด้วย คณะกรรมการ เลขานุการ และอา...
28
Jun

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐม...
17
Jun

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค...
Shares