ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด

เป็นศูนย์เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ โดยศูนย์เครือข่ายฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาฯ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามสถานศึกษาทุกระดับในการนำผลการประเมินภายนอก ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (QC100)

การติดต่อประสานงาน ศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อได้ที่ ชั้น 2 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1442 โทรสาร 0-5596-1443
อีเมล nu-onesqa@hotmail.com

AUTOMATED QA

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
บทบาทหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทบาทของศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ) 1. จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส 2. รายงานผล...
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยค...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560
            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณ...
14
Mar

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนเครือข่ายฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทย...
28
Feb

คณะอนุกรรมการศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ. กับ สมศ และ ประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) พร้อมด้วยอนุกรรมการศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ. กับ สมศ และ ป
Shares