ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด

ประกอบด้วยจังหวัด กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ อุทัยธานี โดยศูนย์เครือข่ายฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน นำผลการประเมินไปใช้เป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมศ. และสถานศึกษาทุกระดับ

บทบาทและหน้าที่ศูนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน นำผลการประเมินไปใช้เป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมศ. และสถานศึกษาทุกระดับ

สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินซ้ำ

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินซ้ำ ระยะที่ 1/2559
บทบาทหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทบาทของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยค...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2560
            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ รองประธานกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณ...
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน สมศ. สำนักงานใหญ่
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน สมศ. สำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2559 โดยม...
27
Sep

การประชุมรับฟังนโยบายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

วันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมรับฟังนโยบายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-25...
Shares